цел

Северозападна Гърция и Южна България са една от най-важните екологични области на европейско и международно ниво. Районът, който административно принадлежи към региона на Източна Македония и Тракия в Гърция и Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково в България, има редица важни местообитания, които са защитени от националното законодателство, както и от международни договори. Една от основните причини, поради които те се считат за толкова важни е, че те показват забележително биоразнообразие, тъй като представляват естествено местообитание (постоянно или временно) за голям брой застрашени видове от флората и фауната (ендемични и мигриращи). Освен това са част от източния европейски коридор на миграция на птиците. Те са постоянно или преходно местообитание на дивите птици, които са от голямо значение. Независимо от факта, че трансграничният регион е екологично единен комплекс от местообитания, досега не съществува единна и обща стратегия за управление на тези местообитания и защита на биоразнообразието от двете страни. Поради този недостиг на обща политика липсват познания за състоянието на биоразнообразието в реално време, докато инициативите, които се предприемат от органите на двете страни, са слабо ефективни поради фрагментацията. Вторият проблем, който се опитва да реши този проект, е недостатъчната стратегия за взаимодействие между човешката дейност и екосистемата. Третият проблем, който този проект се опитва да конфронтира, е недостатъчното участие на местната общност в опазването на биоразнообразието. В този проект участват важни държавни и частни органи на двете страни, които влияят значително на регионалните и националните политики за опазване на биологичното разнообразие.

По-конкретно:

  1. Регион Източна Македония и Тракия като водещ бенефициент (LB)
  2. Децентрализирана администрация на Македония и Тракия (B2)
  3. Търговско-промишлена палата на Ксанти (B3)
  4. Гръцко орнитологично дружество (В4)
  5. Солунски университет Аристотел (B5)
  6. Регионална индустриална асоциация на Смолян (B6)
  7. Фондация Арбитра-НПО (B7)

Поради многото и важни местообитания в трансграничния регион е взето решение проектът да се концентрира в 3 местообитания с голямо екологично значение с подобни екологични характеристики. Родопите (където южната част принадлежи на Гърция и северната на България), коритата на река Нестос в Гърция и река Арда за своята част на българска територия. Всъщност коритата на Южните Родопи и Нестос могат да се разглеждат като едно местообитание. Проектът е от голямо значение за двете страни. Той е свързан с общи и координирани усилия за отпечатване на биоразнообразието като природен ресурс, за свързването му с транснационални и регионални политики за развитие чрез общи инициативи и накрая в изпълнението на обща стратегия или план за действие в трансграничния регион.

Включват се иновативни дейности по проекта и добри практики, като създаването на местен етикет за качество и използването на най-съвременно оборудване, което се изгражда от Солунския университет Аристотел. Вече прилаганите политики ще бъдат преоценени за тяхната ефективност. Ноу-хау, добри практики и резултати от други европейски програми като Life ще бъдат свързани. Сред новите предложени инструменти за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие в реално време е използването на съвременни технологии за събиране, интерпретиране и обработка на данни в реално време. Получените данни са по-правдоподобни и следователно механизмът за вземане на решения е по-точен. Според проекта ще бъде разработена пилотна стратегия за три от най-застрашените видове за трите обекта. Резултатите от тези пилотни стратегии могат да действат в бъдеще като основа, за изготвяне и прилагане на общ план за опазване на биоразнообразието от двете страни за регионите, намиращи се до Родопите. Изпълнените досега стратегии се основават на запазване на естествените местообитания и човешката дейност и се оказаха неадекватни. Целевите групи, които се възползват, са местообитанията, фауната и флората, както и жителите и посетителите на трите обекта. Крайната цел на проекта е да допринесе за оптималното съчетаване на реалистични политики, които ще осигурят в същото време опазване на биологичното разнообразие и устойчив растеж.

FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins