Работен пакет

 

РП1: Управление и координация
В този работен пакет водещият партньор ще отговаря за цялостното управление на между партньорите и финансовите ресурси, както и за техническите срещи предвидени в проекта. Останалите партньори ще отговарят за сътрудничеството и синергията помежду им, за да постигнат качествени цели и разходите по проекта да са в сроковете за изпълнение.


РП2 Комуникация и разпространение
В този работен пакет:
Ще бъде разработен комуникационен план от водещият партньор (LB);
Всички печатни и електронни материали за популяризиране на проекта ще бъдат изработени (LB, B3, B4, B6, B7);
Водещият партньор ще разработи уебсайт на проекта;
Маркиране на маршрутите от B2 и B7 с ясна информация за финансовия източник на конкретния акт;
Организиране на два открити финални форума за резултатите от проекта, в Ксанти (LB) и Хасково (B7).

РП3: Действия за опазване на районите 
В този работен пакет са включени следните дейности:
Събиране на съществуващи данни и разработване на обща база данни за трите целеви области. Това ще бъде осъществено чрез използване на съществуващата информация и данни. Базата данни ще бъде създадена с данни, които ще се събират от LB и B4 от гръцка страна, а от българска страна от В7;
В този работен пакет ще бъде разработен модел за оценка на риска за видове и местообитания в защитени зони от мрежата Натура 2000 по поречието на р. Арда от B7;
Подобряване, модернизиране и актуализиране на съществуващите планове за управление за опазване на уязвимите видове (флора, фауна, местообитания) (B2);
Трима от бенефициентите (B2, B4 и B7) ще отговарят за разработването на стратегия за опазване и съхраняване на 1 вид съответно във всяка целева зона (Поречията на реките Места и Арда и планината Родопи в двете посоки).


РП4: Действия, свързани с опазването на околната среда и местната общност
Участието на местните общности и заинтересовани страни в прилагането на политиките по отношение на опазването и съхранението на биологичното разнообразие е ключов елемент. Резултатите и действията на работния пакет ще бъдат следните: Разработване на нов етикет за качество (QL), който ще има определени критерии и ще бъде предоставени на професионалистите от целевите области (туристически предприятия, занаятчии и др.) те ще спазват производствени процедури, които ще защитават биоразнообразието в района (Β3 и Β6);
Пилотни мерки координирани с местните земеделски производители, които са фокусирани върху опазването на биологичното разнообразие (B2 и B7);
Разработване на механизъм за събиране на мъртви животни от стопанствата и обезвреждане на труповете в 2 пункта. Дейността ще бъде разработена от В2 и ще включва модернизация на съществуващата инфраструктура;
Разработване на проучване на възможностите за интервенция върху станциите за хранене (Β4). Използване на Специализираният отряд от кучета за борба с отровата в района на проливите Места и района на Родопите с намерението да се събират отровните примамки,  оказващи влияние върху цялата фауна на района и предимно грабливите птици (В4);
Последната дейност по пакета е изграждането на информационен център по проекта в трите целеви области. Град Ставруполи в Префектура Ксанти е най-подходящото място за изграждане на информационната точка, тъй като се намира в началото на проливите на Места и в южната част на Родопите (В2). Освен това в Комотини и Хасково ще бъдат изградени две информационни точки, за да се представи информация по проекта.


РП5: Въвеждане на иновативни технологии за записване
Целият РП5 се отнася до предоставянето и използването на безпилотна летателна система от В2, изпълнението й, необходимите адаптации и модификации ще бъде направено от В5, който вече е конструирал модела на това оборудване.

За бъдещото му използване като съществен инструмент в процеса на запазване на биоразнообразието, той ще бъде персонализиран и тестван в реални условия, за да може да се използва в пълна експлоатация най-малко една година след началото на проекта. Екипът на B2 ще бъде обучен да използва оборудването.

РП6: Обучителни семинари
В РП6 ще бъдат предприети няколко действия по отношение на обучителните семинари и работни срещи.
- Разработване на семинар между партньорите в Ксанти (LB)
- Информиране на организациите за опазване на района (Доброволци, НПО, планинари) (LB)
- Организиране на два семинара за наблюдение определени видове, в района на Места (B4) и в Смолян (B6).

FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins