Στόχοι

O γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στον βέλτιστο συνδυασμό ρεαλιστικών πολιτικών που θα διασφαλίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή δράσης των δυο χωρών (οροσειρά της Ροδόπης, στενά του Νέστου, ποταμός Άρδας). Οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν μεγάλη περιβαλλοντική και οικολογική αξία καθώς διαθέτουν μια αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα, δεδομένου ότι αποτελούν τον φυσικό βιότοπο (μόνιμο ή προσωρινό) για μεγάλο αριθμό απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας (ενδημικά και μεταναστευτικά). Επιπλέον, αποτελούν μέρος του ανατολικοευρωπαϊκού διαδρόμου μετανάστευσης των πτηνών.

Κύριος λόγος αποτυχίας των στρατηγικών/πολιτικών που εφαρμόζονται σήμερα είναι η έλλειψη συνοχής τους και το γεγονός ότι δεν θεωρούν τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων ως το κύριο στοιχείο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τους. Η περιοχή μεταξύ Νότιας Βουλγαρίας και Βορειοανατολικής Ελλάδος παρά τα διοικητικά σύνορα είναι ένας ενοποιημένος περιβαλλοντικός χώρος με κοινά οικολογικά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό δεν έχει νόημα η εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών για την προστασία της βιοποικιλότητας εντός των διοικητικών τους συνόρων. Αυτές οι πολιτικές, για να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να υλοποιηθούν ταυτόχρονα και με στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των δύο χωρών.

Το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας νέας, ενωμένης, ολοκληρωμένης και ευέλικτης στρατηγικής προστασίας και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας αρχικά σε τρία στοχευμένα οικόσυστήματα, όπως το Στενό του Νέστου, τα Όρη της Νότιας Ροδόπης στην Ελλάδα και ο ποταμός Ardas για τη περιοχή που ανήκει Βουλγαρία (241 χλμ.).

Το έργο έχει σχεδιαστεί βασιζόμενο στη διάδοση της τεχνογνωσίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ δικαιούχων, τοπικών αρχών και τοπικών κοινοτήτων. Ένα άλλο βασικό στοιχείο του έργου είναι η χρήση ορθών πρακτικών, γνώσεων, μεθόδων και εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, το έργο Wild Life For Ever βασίζεται στις σημερινές γνώσεις για να παράγει υπάρχουσες γνώσεις, ώστε να βελτιώσει τις υφιστάμενες πολιτικές και συνθήκες για την προστασία της βιοποικιλότητας και παράλληλα να προωθήσει την ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων.

Κύρια εκροές του έργου αποτελούν:

  • η ενοποιημένη βάση δεδομένων για τη βιοποικιλότητα,
  • η χρήση εξοπλισμού επιτήρησης,
  • η ανάπτυξη μοντέλου Αξιολόγησης Κινδύνου σε περιοχές Natura 2000 στη Βουλγαρία,
  • η βελτίωση και αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής προστασίας της βιοποικιλότητας στην Ελληνική επικράτεια,
  • η ενημέρωση των υφιστάμενων σχεδίων διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα στην Ελληνική Περιφέρεια,
  • η καθιέρωση μιας ενιαίας νέας ετικέτας ποιότητας,
  • η ανάπτυξη σχετικού ιστότοπου.
FaLang translation system by Faboba
Choose Theme Options
Predefined Color Skins